วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2555


บทที่ 1
บทนำ
ที่มาและความสำคัญ
โปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP) เป็นโปรแกรมที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ในหลายๆด้าน กลุ่มผู้จัดทำเล็งเห็นว่าในคุณสมบัติในการเขียนกราฟทางคณิตศาสตร์นั้นมีความสะดวก ประหยัดเวลาในการเขียนกราฟ จึงนำคุณสมบัติในข้อนี้มาบูรณาการควบคู่ไปกับลายไทย ซึ่งเป็นภูมิปัญญาไทยอันเป็นเอกลักษณ์สำคัญอย่างหนึ่งของชาติ ไทย  เพราะความรู้ในการวาดลายไทยนั้น เป็นความรู้ที่อยู่ในตัวของแต่ละบุคคลซึ่งต้องอาศัยความชำนาญในการวาด และความสามารถทางจิตรกรรม จากการสังเกตของกลุ่มผู้จัดทำพบว่าการเขียนกราฟด้วยโปรแกรม GSP นั้นให้เส้นลายที่อ่อนช้อย มีความชัดเจนในเส้นลาย สามารถตกแต่งให้เส้นลายนั้นสวยงามได้
และประกอบกับในสมัยก่อนการออกแบบลายไทย ต้องใช้การออกแบบโดยการวาด ซึ่งอาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้ เช่น เส้นบิดเบี้ยวบ้าง ขนาดไม่เท่ากันบ้าง ลายไทยลายเดียวกันแต่มีลักษณะแตกต่างกัน ยิ่งคนวาดหลายคน ลายไทยก็จะเริ่มแตกต่างกันไปทุกที กลุ่มผู้จัดทำจึงใช้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP) มาช่วยสร้างและวาดลายไทยแบบต่างๆโดยเป็นการบูรณาการภูมิปัญญาไทยกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ และวิชาคณิตศาสตร์
จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า
1. เพื่อใช้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP) สร้างลายไทยจากกราฟของสมการทางคณิตศาสตร์
2. เพื่อออกแบบลายไทยในการปักผ้าครอสติส
3. เพื่ออนุรักษ์ศิลปกรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทย
สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า
โปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP) สามารถออกแบบลายไทยไปประยุกต์ใช้กับการปักผ้าครอสติสได้
ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า
1. ใช้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP) ออกแบบลายไทย
                2. ทำการออกแบบลายไทยเฉพาะลายไทยตามที่กำหนดจำนวน 10 ลาย ดังนี้ ลายกระจังฟันปลา ลายตาอ้อย ลายประจำยาม ลายประจำยามกลีบซ้อน ลายดอกบัวตูม ลายดอกบัวบาน ลายดอกลำดวน ลายดอกบัวแปดกลีบ ลายพุ่มข้าวบิณฑ์ และลายพุ่มข้าวบิณฑ์ใบเทศ
กล่องข้อความ: -2-
ข้อตกลงเบื้องต้น
1. ศึกษาเกี่ยวกับโปรแกรม GSP และลายไทยโดยเลือกลายไทยที่จะนำมาใช้ออกแบบ
                2. นำลายไทยที่ออกแบบโดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) มาเปรียบ
เทียบกับลายไทยจากหนังสือสมุดตำราลายไทย เขียนโดยพระเทวาภินิมมิต และหนังสือลายไทยภาคปฏิบัติ เขียนโดยวรรณะ เกิดสนอง
                ศัพท์เทคนิค
1. โปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP) หมายถึง โปรแกรมที่ใช้สร้างลายไทยขึ้นมาโดยใช้สมการทางคณิตศาสตร์
 2. ลายไทย หมายถึง ลายที่เกิดจากกราฟของสมการทางคณิตศาสตร์ซึ่งกลุ่มข้าพเจ้าได้เลือกมา 10 ลาย ดังนี้ คือ ลายกระจังฟันปลา ลายตาอ้อย ลายประจำยาม ลายประจำยามกลีบซ้อน ลายดอกบัวตูม ลายดอกบัวบาน ลายดอกลำดวน  ลายดอกบัวแปดกลีบ ลายพุ่มข้าวบิณฑ์ และลายพุ่มข้าวบิณฑ์ใบเทศ